อยุธยาเมืองสร้างสรรค์กับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ                      (ดร.วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย)          27/09/2010

Strategy research                      (รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส )          24/07/10

The principle of State Government (English Version)                      (ดร.ปัญญา คล้ายเดช)          6/07/10

The principle of State Government (Thai Version)                      (ดร.ปัญญา คล้ายเดช)          6/07/10

ธุรกิจระหว่างประเทศกับมาตรการทางการค้า                      (ดร.วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย)          4/07/10

THE POLITICAL THOUGHT IN THE TIPITAKA                      (ดร.ปัญญา คล้ายเดช)          12/05/10

ปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินบนพื้นที่เกาะอุทยานประวัติศาสตร์                      (อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ )          18/02/10

มรดกโลก ความสำคัญของอดีตในปัจจุบัน                      (ธาตรี มหันตรัตน์ )          18/02/10

ความสำคัญของพระนครศรีอยุธยาในฐานะมรดกโลก                      (ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ )          18/02/10

ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์จุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่:อยุธยามรดกโลก                      (บังอร คำหลอม)          18/02/10

มรดกโลกฟีเวอร์: อำนาจ ความรู้ ความจริงของการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม                       (คมลักษณ์ ไชยยะ)          8/02/10

อยุธยา...มรดกโลก : ภูมิหลังและความสำคัญ                      (วาสนา บุญสม)          21/01/10

วาทกรรมว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมืองพระนครศรีอยุธยา                      (วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย)          16/01/10

มรดกโลก อยุธยา                      (บุญส่ง เรศสันเทียะ)          12/01/10

มรดกโลก อยุธยา2                      (บุญส่ง เรศสันเทียะ)          12/01/10

มรดกโลก                       (บุญส่ง เรศสันเทียะ)               8/01/10
อินเตอร์เน็ต : ของเล่นของคนไทย                      (ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร)              16/02/09
"กำลังนี้" ของท่านนายก ฯ สมัคร                       (ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร)              16/02/09
อุปลักษณ์กับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน        (ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร)               16/02/09
คำกริยา "เห็น" ในฐานะคำบ่งชี้แหล่งที่มาี้ของข้อมูลในภาษาไทย   (ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร)     16/02/09
วาทกรรมอำพรางของนักการเมือง กรณีขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ     (ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร)   16/02/09
การขยายความหมายของคำกริยา "เห็น" ในภาษาไทย   (ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร)    16/02/09
ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาประเทศ                  (อ.ณรงค์    ศรีสนิท)    26/03/09
ยุทธศาสตร์...ศาสตร์แห่งการพัฒนา               (ผศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส)   26/03/09
การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย                      (ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร)  26/03/09
ประวัติศาสตร์กับการพัฒนา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผศ.ระยับศรี  กาจนะวงศ์)   1/05/09

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322076-9 ต่อ 1119 โทรสาร. 035-245400

Designed by คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์