facebook_KMS001facebook_ELLIS001manager_schedule001 line

 

 newstab5

20615677_848011292044338_7311926583331813900_o          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยากรได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ เป็นครูทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New


 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญา “การเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรโดย อาจารย์นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา) และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2560 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม” ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปีใหม่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดการสอนรายวิชา “จิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • อ่านต่อ »

 

newstab1

 

newstab2

 

newstab3

 

newstab3

 • บริษัท ในเครือ DER MOND ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชรชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงาน : 20/03/60 New
 • บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้รับผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงาน : 20/03/60 New
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 13/07/59)
 • อ่านต่อ »