facebook_KMS001facebook_ELLIS001manager_schedule001 line


 newstab5 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเวทีเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ : "๘๖ ปี รำลึกอภิวัฒน์สยาม : ความหวังบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย" ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเวทีเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ : “บุพเพสันนิวาส” อ่านนิยาย ดูละคร ย้อนดูอยุธยา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม English Edutainment Day Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ปี 2560 The National Symposium on Creative Fine Arts 2017 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีสถาบันการศึกษา จำนวน 12 สถาบัน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญา “การเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรโดย อาจารย์นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา) และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2560 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม” ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • อ่านต่อ »


newstab1

report-huso60          รายงานประจำปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์newstab2


newstab3


newstab3

 • บริษัท ในเครือ DER MOND ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชรชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงาน
 • บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้รับผลิตป้ายฉลาก ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงาน
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(งานบริหารงานบุคคล 13/07/59)
 • อ่านต่อ »