มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
2500105 อยุธยาศึกษา (อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ)