ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 6 guests online
login

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557


รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน
1500107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต อ.ดาราพร ศรีม่วง
1500107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต อ.วาสนา บุญสม
1500108 การพูดเพื่อพัฒนาชีวิต อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
1500108 การพูดเพื่อพัฒนาชีวิต อ.สุวัฒชัย คชเพต
1500108 การพูดเพื่อพัฒนาชีวิต อ.วรางคณา ปัญญามี
1500120 จริยธรรมกับชีวิต อ.เฉลิมพล พลมุข
1500120 จริยธรรมกับชีวิต อ.นพดล ปรางค์ทอง
1500121 ความจริงของชีวิต อ.เฉลิมพล พลมุข
1500121 ความจริงของชีวิต ดร.กาวี ศรีรัตน์
1500121 ความจริงของชีวิต ผศ.จรูญ รัตนกาล
1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ผศ.ธนู บุญญานุวัตร,
อ.ทัศนี สุทธิวงศ์
1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ปราโมทย์ ระวิน
1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ดาราพร ศรีม่วง
1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.วรางคณา ปัญญามี
1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.NavadetYongsawai,
อ.Barry Dalton,
อ.Lesley Owen,
อ.Ken May,
อ.John Edwards,
อ.Jonathan Silcox
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ อ.เอกรัตน์ คณาพร,
อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว,
ผศ.อารีรัตน์ คูณดี
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1500131 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1500132 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2500105 อยุธยาศึกษา อ.กำพล จำปาพันธ์,
อ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์,
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ,
อ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
2500106 วิถีไทย
2500110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สุมาลินี สาดส่าง
2500119 เอเชียศึกษา (Asia Studies)