คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.หทัยรัตน์
ทรรพวสุ คณบดี ประธาน
นางสุวณี วิจารัตน์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
นางสาวบวรศรี มณีพงษ์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
นางวิชชุลดา
ตันประเสริฐ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
ผศ.ดร.จริยาภรณ์
รุจิโมระ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ
นายยงยุทธ ตรีเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางลัดดาวัลย์ แจ่มฤกษ์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายคมลักษณ์
ไชยยะ
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางสาวทัศรินทร์ โสธรบุญ
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นายนพดล ปรางค์ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางรุ่งทิพย์ รัตนภานุศร ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางอรัญญา จงกลรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ

 

 

 

 

 


อาจารย์สุวณี