ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 14 guests online
login

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Aj.Pakin
ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธาน

Aj.Jariyaporn
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ

Aj.Muneeroa
อ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ
ผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการ

Aj.Phamot
อ.ปราโมทย์ ระวิน
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
กรรมการ

Aj.Narumon
อ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ

Sir.Amornraht
พล.ต.ท.อมรรักษ์ หุวะนันทน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

Sir.Kasuk
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

Sir.Wiboon
รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

Sir.Somporn
ดร.สมพล รัชตพิมลชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

Aj.Nophadon
อ.นพดล ปรางค์ทอง
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

Aj.Bawonsri
อ.บวรศรี มณีพงษ์
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

Aj.Apichart_P
อ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

Aj.Akarawin
อ.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

K.Aranya
นางอรัญญา จงกลรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ

K.Bhuruht
นายภูรุจ จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.ภาคิน
โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี ประธาน
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
อ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
อ.ปราโมทย์ ระวิน หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
อ.ดร.นฤมล
อนุสนธิ์พัฒน์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ
พล.ต.ท.อมรรักษ์ หุวะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
อ.นพดล ปรางค์ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
อ.บวรศรี มณีพงษ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
อ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
อ.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางอรัญญา จงกลรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ
นายภูรุจ จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการอาจารย์สุวณี