ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

p8

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 39 guests online
loginคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.หทัยรัตน์
ทรรพวสุ คณบดี ประธาน
นางสุวณี วิจารัตน์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
นางสาวบวรศรี มณีพงษ์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
นางวิชชุลดา
ตันประเสริฐ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
ผศ.ดร.จริยาภรณ์
รุจิโมระ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ
นายยงยุทธ ตรีเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางลัดดาวัลย์ แจ่มฤกษ์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายคมลักษณ์
ไชยยะ
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางสาวทัศรินทร์ โสธรบุญ
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นายนพดล ปรางค์ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางรุ่งทิพย์ รัตนภานุศร ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
นางอรัญญา จงกลรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ

 

 

 

 

 


อาจารย์สุวณี