ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 8 guests online
login
ปรัชญา


         คุณภาพ คุณธรรม น้อมนำวิถีไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวสู่มาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์


         จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล นำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ให้แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีบทบาทนำในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจ


        1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพที่ดี
     2. วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ
     3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ
     4. เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น
     5. ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์


        1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
     3. พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นสากล
     4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนางาน
สู่ความเป็นเลิศ
อัตลักษณ์


        ภูมิรู้ ภูมิธรรม มีจิตให้บริการ
เอกลักษณ์


        แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล