ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 3 guests online
loginBG-HCMn4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชานิติศาสตร์

Aj.Thradun
อ.ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

Aj.Thatree
ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์

Aj.Pinit
อ.พินิจ ศรีสวัสดิ์

Aj.Pakasit
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด

Aj.Karnjana
อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

Aj.Phantarat
อ.พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

Aj.Narin
อ.นรินทร์ อุ่นแก้ว