ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 5 guests online
loginBG-HCMn4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Ittithep
อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Wipavee
ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

Aj.Sukanraya
อ.สุกัลยา คงประดิษฐ์

Aj.Phattamaporn
ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต

Aj.Dendeun
อ.เด่นเดือน เลิศทยากุล

Aj.Patompong
อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์