ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 39 guests online
loginBG-HAT01n4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Profile_M
อ.ดร.เอนก รักเงิน
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Profile_M
อ.ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง

Profile_WM
ผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระ

Profile_M
อ.คมลักษณ์ ไชยยะ

Profile_WM
ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา

Profile_WM
อ.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

Profile_WM
อ.กานดา เต๊ะขันหมาก

Aj.Sutee
อ.ดร.สุธี โกสิทธิ์