ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 5 guests online
loginBG-HAT01n4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Aj.Sutee
ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Aj.Jariyaporn
ผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระ

Aj.Komluk
อ.คมลักษณ์ ไชยยะ

Aj.Sasipapha
ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา

Aj.Narumon
ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

Aj.Karnda
ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

Aj.Anek
อ.ดร.เอนก รักเงิน