ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 3 guests online
loginBG-HAT001n4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Aj.Chanikarn
ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Aj.Pakin
ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

Aj.Kamonwan
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

Aj.Muneeroa
ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ

Aj.Payun
อ.ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

Aj.Bundit
อ.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์

Aj.Phatombud
อ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก