ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 5 guests online
loginBG-HIS001n4nfgnfButtom_Program04

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

Aj.Nipon
ผศ.ดร.นิพล แสงศรี
ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

Aj.Kumpanart
อ.กัมปนาท บัวเจริญ

Aj.Faruk
อ.ฟารุก ขันราม

Aj.Wiwat
อ.วิวัฒน์ ร้อยศรี

Aj.Isamael
อ.อิสมาแอล เจะเล็ง