ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 9 guests online
loginBG-HAT001n4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

Aj.Khedwadee
อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์
ประธานสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

Aj.Surin
อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

Aj.Jongkon
อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

Aj.Rattana
ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์

Aj.Visit
อ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า

Aj.Arrapim
อ.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ