ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 9 guests online
loginBG-HTH001n4nfgnfButtom_Program04


สาขาวิชาภาษาไทย

Aj.Suwatchai
อ.สุวัฒชัย คชเพต
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

Aj.Phamot
อ.ปราโมทย์ ระวิน

Aj.Sikarin
อ.ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร นาเรือง

Aj.Wassana
ผศ.ดร.วาสนา บุญสม

Aj.Ratanachai
อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ

Aj.Warangkana
อ.วรางคณา ปัญญามี

Aj.Daraporn
อ.ดาราพร ศรีม่วง

Aj.Surangkanang
อ.สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์