ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 6 guests online
loginBG-HHT001n4nfgnfButtom_Program04


-2           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อดีตขีดปัจจุบัน ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญอาจารย์หรือผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม ดูรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-8808655, 035-245400 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ www.khanlongthai.com