BG-HHT001n4nfgnfButtom_Program04


-2           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อดีตขีดปัจจุบัน ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญอาจารย์หรือผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม ดูรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-8808655, 035-245400 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ www.khanlongthai.com