คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Aj.Hathairat01
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Aj.Suwanee
อ.สุวณี วิจารัตน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

Aj.Bawonsri01
อ.บวรศรี มณีพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Aj-Karnda003
อ.กานดา เต๊ะขันหมาก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ภาควิชามนุษยศาสตร์

Aj.Wichulada
อ.วิชชุลดา ตันประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Profile_WM
อ.อรคนางค์ นวลเจริญ
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Profile_WM
อ.ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร

Profile_WM
ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา

Profile_WM
อ.ดร.เกษม บำรุงเวช

Profile_WM
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข

Profile_WM
อ.สุวณี วิจารัตน์

Profile_WM
อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต

Profile_WM
อ.กุสุมา นะสานี

Aj.Sirinan
อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว

Aj.Akekarat
อ.เอกรัตน์ คณาพร

Aj.Sirirat
อ.สิริรัตน์ ผลหมู่

Aj.Balaree
อ.หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์

Profile_M
Mr.Navadet Yongsawai

Aj.Jonathan_S
Mr.Jonathan Silcox

Mr.Simon_White
Mr.Simon White

Mr.Edouard_le_Bout
Mr.Edouard le Bout

Mr.Phillip_Freiberg
Mr.Phillip Freiberg

 

 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Supalaek01
อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Hathairat01
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

Aj.Bawonsri01
อ.บวรศรี มณีพงษ์

Aj.Nobuo01
Mr.Nobuo Watanabe

 

 

 

สาขาวิชาดนตรี

Profile_WM
อ.นภัสนันท์ จุนนเกษ
ประธานสาขาวิชาดนตรี

Profile_M
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

Profile_M
ผศ.บุญสืบ บุญเกิด

Profile_M
อ.อุมภรณ์ กล้าหาญ

Profile_M
อ.สุรศักดิ์ เพชรคงทอง

Aj.Parnhathai
อ.ปานหทัย สุคนธรส

 

สาขาวิชาดนตรีสากล

Profile_M
อ.ทรงพล คชเสนี
ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล

Aj.Roamsak
อ.รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

Aj.Kunratee
อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว

Aj-Dr-Rujipas
อ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร

Aj-Tanakorn
อ.ธนกรณ์ โพธิเวส

 

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Profile_WM
อ.ฤตพชรพร ทองถนอม
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

Profile_WM
อ.วิชชุลดา ตันประเสริญ

Profile_M
ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์

Profile_WM
อ.ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ

Aj.Natthaporn
อ.ณัฐพร นิรังสรรค์

 

 

สาขาวิชาศิลปกรรม

Aj.Khedwadee
อ.เกตุวดี วิทยานันท์
ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม

Profile_M
อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

Profile_WM
อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

Profile_WM
ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์

Profile_M
อ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า

Aj.Arrapim01
อ.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ

 

สาขาวิชาภาษาไทย

Profile_M
อ.ปราโมทย์ ระวิน
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

Profile_WM
อ.ศิขรินทร์ แสงเพชร

Profile_WM
ผศ.ดร.วาสนา บุญสม

Profile_WM
อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ

Profile_WM
อ.สุวัฒชัย คชเพต

Profile_WM
อ.วรางคณา ปัญญามี

Aj.Daraporn01
อ.ดาราพร ศรีม่วง

สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม

Aj.Nipon
อ.ดร.นิพล แสงศรี
ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม

Profile_M
อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ

Profile_M
อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม

Profile_M
อ.กัมปนาท บัวเจริญ

สาขาวิชาภาษาจีน

Profile_WM
อ.ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน

Profile_WM
อ.กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ

Aj.Thunyarat
อ.ธัญญารัตน์ มะลาศรี

Profile_WM
Miss.Zang June

Miss.Huang
Miss.Huang Guomei

 

 

กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์

Aj.Thatsanee
อ.ทัศนี สุทธิวงศ์
ประธานกลุ่มวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์

กลุ่มวิชา ปรัชญาและศาสนา

Aj.Kawee
อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์
ประธานกลุ่มวิชา ปรัชญาและศาสนา

Profile_M
อ.นพดล ปรางค์ทอง

Profile_M
อ.เฉลิมพล พลมุข

Aj.wanthana
อ.วรรณทนา ลมพัทธยา

ภาควิชาสังคมศาสตร์

Aj.Jariyaporn
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

Profile_M
อ.ปกาศิต เจิมรอด
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

Aj.Thatree
อ.ธาตรี มหันตรัตน์

Profile_M
อ.พินิจ ศรีสวัสดิ์

Profile_WM
อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

Profile_WM
อ.ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ

Aj.Phantarat
อ.พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

Aj.Narin
อ.นรินทร์ อุ่นแก้ว

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Profile_WM
ผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระ
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Profile_M
อ.ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง

Profile_M
อ.คมลักษณ์ ไชยยะ

Profile_WM
อ.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

Profile_WM
อ.กานดา เต๊ะขันหมาก

Profile_M
อ.ดร.อเนก รักเงิน

Aj.Sutee
อ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Profile_WM
อ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Profile_WM
อ.ทัศรินทร์ โสธรบุญ

Profile_WM
อ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

Aj.Pakin002

Profile_WM
อ.ชนิกานต์ ผลเจริญ

Aj.Payun
อ.ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

Aj.Bundit
อ.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Sukanraya001
อ.สุกัลยา คงประดิษฐ์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Wipavee001
ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

Aj.Phattamaporn001
อ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต

Aj.Ittithep001
อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์

Aj.Dendeun001
อ.เด่นเดือน เลิศทยากุล

Aj.Patompong001
อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์

 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Profile_WM
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์

Aj.Supakarn02
อ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

Profile_M
อ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

Aj.Pimpatima02
อ.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล

Aj.Supasuta
อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจ

 

 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Profile_M
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Aj.Asarawin02
อ.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

Profile_WM
อ.สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล

Aj.Jinda
อ.จินดา ธำรงอาจริยกุล

Aj.Apichart_P
อ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

 

 

กลุ่มวิชา ภูมิศาสตร์

Profile_M
อ.สุมาลินี สาดส่าง
ประธานกลุ่มวิชา ภูมิศาสตร์

Profile_M
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

Profile_WM
อ.บังอร บุญปั้น