ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 6 guests online
login


คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Aj.Pakin
ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Aj.Jariyaporn
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

Aj.Wichulada01
อ.วิชชุลดา ตันประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และประชาสัมพันธ์

Aj.Muneeroa
ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Aj.Pakasit
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ

Aj. Ratanachai
อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
ผู้ช่วยคณบดี

Aj.Dr.Rujipas
อ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร
ผู้ช่วยคณบดี

Aj. Aonkanarng
อ.อรคนางค์ นวลเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี

 Aj.Warangkana
อ.วรางคณา ปัญญามี
ผู้ช่วยคณบดี

ภาควิชามนุษยศาสตร์

Aj.Phamot
อ.ปราโมทย์ ระวิน
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Aj.Akekarat
อ.เอกรัตน์ คณาพร
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Aj.Rungthip
อ.ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร

Aj.Junpen
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข

Aj.Suwanee
อ.สุวณี วิจารัตน์

Aj.Pornpen
อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต

Aj.Kusuma
อ.กุสุมา นะสานี

Aj.Aonkanarng
อ.อรคนางค์ นวลเจริญ

Aj.Sirinan
อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว

Aj.Sirirat
อ.สิริรัตน์ ผลหมู่

Aj.Balaree
อ.หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์

Aj.Siriporn
อ.สิริพร ทิชาชาติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Supornchai
อ.สุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Hathairat
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

Aj.Bawonsri
อ.บวรศรี มณีพงษ์

Aj.Supalaek
อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม

Mr.Taro Satio
Mr.Taro Satio

Mr.Tetsuya Tanabe
Mr.Tetsuya Tanabe

Miss.Yuka Sasamoto
Miss.Yuka Sasamoto

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

Aj.Surasak
ผศ.สุรศักดิ์ เพชรคงทอง
ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา

Aj.Akekasit
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

Aj.Boonsaub
ผศ.บุญสืบ บุญเกิด

Aj.Aumaporn
อ.อุมาภรณ์ กล้าหาญ

Aj.Naphatsanan
ผศ.ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ

Aj.Parnhathai
อ.ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา


สาขาวิชาดนตรีสากล

Aj.Kuntee
อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว
ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล

Aj.Trongpon
อ.ทรงพล คชเสนี

Aj.Roamsak
อ.รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

Aj-Dr-Rujipas
อ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร

Aj-Tanakorn
อ.ธนกรณ์ โพธิเวสสาขาวิชาศิลปะการแสดง

Aj.Thidarat
อ.ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

Aj.Wichulada
อ.วิชชุลดา ตันประเสริญ

Aj.Ruetapatcharaporn
อ.ฤตพชรพร ทองถนอม

Aj.Narong
อ.ดร.ณรงค์ คุ้มมณี

สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

Aj.Khedwadee
อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์
ประธานสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

Aj.Surin
อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

Aj.Jongkon
อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

Aj.Rattana
ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์

Aj.Visit
อ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า

Aj.Arrapim
อ.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ


สาขาวิชาภาษาไทย

Aj.Suwatchai
อ.สุวัฒชัย คชเพต
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

Aj.Phamot
อ.ปราโมทย์ ระวิน

Aj.Sikarin
อ.ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร นาเรือง

Aj.Wassana
ผศ.ดร.วาสนา บุญสม

Aj.Ratanachai
อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ

Aj.Warangkana
อ.วรางคณา ปัญญามี

Aj.Daraporn
อ.ดาราพร ศรีม่วง

Aj.Surangkanang
อ.สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

Aj.Nipon
ผศ.ดร.นิพล แสงศรี
ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

Aj.Kumpanart
อ.กัมปนาท บัวเจริญ

Aj.Faruk
อ.ฟารุก ขันราม

Aj.Wiwat
อ.วิวัฒน์ ร้อยศรี

Aj.Isamael
อ.อิสมาแอล เจะเล็งสาขาวิชาภาษาจีน

Aj.Thunyarat
อ.ธัญญารัตน์ มะลาศรี
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน

Aj.Napatsorn
อ.นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี

Aj.Chaam
อ.ชะเอม สังสีแก้ว

Aj.Suchana
อ.สุชนา หลงเจริญ

Aj.Kwandauw
อ.ขวัญดาว มาอยู่

Aj.Wei
Mr.Li Tianzhi


กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์

Aj.Thatsanee
อ.ทัศนี สุทธิวงศ์
ประธานกลุ่มวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์

กลุ่มวิชา ปรัชญาและศาสนา

Aj.Phuwamin
อ.ภูวมินทร์ วาดเขียน
ประธานกลุ่มวิชา ปรัชญาและศาสนา

Aj.Dr.Nophadon
อ.ดร.นพดล ปรางค์ทอง

Aj.Chaluampon
อ.เฉลิมพล พลมุข

Aj.Kawee
อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์

ภาควิชาสังคมศาสตร์

Aj.Narumon
ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

Aj.Thradun
อ.ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

Aj.Thatree
ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์

Aj.Pinit
อ.พินิจ ศรีสวัสดิ์

Aj.Pakasit
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด

Aj.Karnjana
อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

Aj.Phantarat
อ.พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

Aj.Narin
อ.นรินทร์ อุ่นแก้ว

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Aj.Sutee
ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Aj.Jariyaporn
ผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระ

Aj.Komluk
อ.คมลักษณ์ ไชยยะ

Aj.Sasipapha
ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา

Aj.Narumon
ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

Aj.Karnda
ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

Aj.Anek
อ.ดร.เอนก รักเงิน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Aj.Chanikarn
ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Aj.Pakin
ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

Aj.Kamonwan
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

Aj.Muneeroa
ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ

Aj.Payun
อ.ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

Aj.Bundit
อ.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์

Aj.Phatombud
อ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Ittithep
อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Wipavee
ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

Aj.Sukanraya
อ.สุกัลยา คงประดิษฐ์

Aj.Phattamaporn
ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต

Aj.Dendeun
อ.เด่นเดือน เลิศทยากุล

Aj.Patompong
อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์


สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Aj.Pimpatima
อ.ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์

Aj.Supakarn
ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

Aj.Wirawan
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

Aj.Phetrung
ผศ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

Aj.Supasuta
อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Aj.Surasuk
อ.สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล
ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Aj.Akarawin
อ.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

Aj.Jinda
อ.จินดา ธำรงอาจริยกุล

Aj.Apichart_P
อ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

กลุ่มวิชา ภูมิศาสตร์

Aj.Sumarinee
อ.สุมาลินี สาดส่าง
ประธานกลุ่มวิชา ภูมิศาสตร์

Aj.Adisorn
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

Aj.Bungon
ผศ.บังอร บุญปั้น