ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 17 guests online
login


คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Aj.Pakin
ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Aj.Jariyaporn
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

Aj.Wichulada01
อ.วิชชุลดา ตันประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และประชาสัมพันธ์

Aj.Muneeroa
อ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Aj.Pakasit
อ.ปกาศิต เจิมรอด
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ

ภาควิชามนุษยศาสตร์

Aj.Phamot
อ.ปราโมทย์ ระวิน
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Aj.Kusuma
อ.กุสุมา นะสานี
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Aj.Rungthip
อ.ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร

Aj.Kasem
อ.ดร.เกษม บำรุงเวช

Aj.Junpen
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข

Aj.Suwanee
อ.สุวณี วิจารัตน์

Aj.Pornpen
อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต

Aj.Aonkanarng
อ.อรคนางค์ นวลเจริญ

Aj.Sirinan
อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว

Aj.Akekarat
อ.เอกรัตน์ คณาพร

Aj.Sirirat
อ.สิริรัตน์ ผลหมู่

Aj.Balaree
อ.หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์

Aj.Siriporn
อ.สิริพร ทิชาชาติ

Aj.Navadet
Mr.Navadet Yongsawai

Mr.John Edwards
Mr.John Edwards

Mr.Simon_White
Mr.Simon White

Mr.Edouard_le_Bout
Mr.Edouard le Bout

Mr.Michael Edward Nedbal
Mr.Michael Nedbalสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Supalaek
อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

Aj.Hathairat
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

Aj.Bawonsri
อ.บวรศรี มณีพงษ์

Mr.Taro Satio
Mr.Taro Satio

สาขาวิชาดนตรี

Aj.Naphatsanan
อ.ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ
ประธานสาขาวิชาดนตรี

Aj.Akekasit
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

Aj.Boonsaub
ผศ.บุญสืบ บุญเกิด

Aj.Aumaporn
อ.อุมภรณ์ กล้าหาญ

Aj.Surasak
อ.สุรศักดิ์ เพชรคงทอง

Aj.Parnhathai
อ.ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา


สาขาวิชาดนตรีสากล

Aj.Roamsak
อ.รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล

Aj.Trongpon
อ.ทรงพล คชเสนี

Aj.Kuntee
อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว

Aj-Dr-Rujipas
อ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร

Aj-Tanakorn
อ.ธนกรณ์ โพธิเวสสาขาวิชาศิลปะการแสดง

Aj.Natthaporn
อ.ณัฐพร นิรังสรรค์
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง

Aj.Wichulada
อ.วิชชุลดา ตันประเสริญ

Aj.Ruetapatcharaporn
อ.ฤตพชรพร ทองถนอม

Aj.Thidarat
อ.ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ

สาขาวิชาศิลปกรรม

Aj.Arrapim
อ.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม

Aj.Surin
อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

Aj.Jongkon
อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

Aj.Rattana
ผศ.ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์

Aj.Visit
อ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า

Aj.Khedwadee
อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์


สาขาวิชาภาษาไทย

Aj.Ratanachai
อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

Aj.Phamot
อ.ปราโมทย์ ระวิน

Aj.Sikarin
อ.ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร นาเรือง

Aj.Wassana
ผศ.ดร.วาสนา บุญสม

Aj.Suwatchai
อ.สุวัฒชัย คชเพต

Aj.Warangkana
อ.วรางคณา ปัญญามี

Aj.Daraporn
อ.ดาราพร ศรีม่วง

Aj.Surangkanang
อ.สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม

Aj.Nipon
ผศ.ดร.นิพล แสงศรี
ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม

Aj.Apichart
อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม

Aj.Kumpanart
อ.กัมปนาท บัวเจริญ

Aj.Faruk
อ.ฟารุก ขันราม

Aj.Wiwat
อ.วิวัฒน์ ร้อยศรีสาขาวิชาภาษาจีน

Aj.Thunyarat
อ.ธัญญารัตน์ มะลาศรี
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน

Aj.Napatsorn
อ.นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี

Aj.Chaam
อ.ชะเอม สังสีแก้ว

Aj.Suchana
อ.สุชนา หลงเจริญ

Aj.Kwandauw
อ.ขวัญดาว มาอยู่

Aj.Wei
Miss Wei Jingru


กลุ่มวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์

Aj.Thatsanee
อ.ทัศนี สุทธิวงศ์
ประธานกลุ่มวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์

Aj.Tuadsak
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

กลุ่มวิชา ปรัชญาและศาสนา

Aj.Kawee
อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์
ประธานกลุ่มวิชา ปรัชญาและศาสนา

Aj.Nophadon
อ.นพดล ปรางค์ทอง

Aj.Chaluampon
อ.เฉลิมพล พลมุข

Aj.Phuwamin
อ.ภูวมินทร์ วาดเขียน

ภาควิชาสังคมศาสตร์

Aj.Narumon
อ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

Aj.Karnjana
อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

Aj.Thatree
ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์

Aj.Pinit
อ.พินิจ ศรีสวัสดิ์

Aj.Pakasit
อ.ปกาศิต เจิมรอด

Aj.Thradun
อ.ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ

Aj.Phantarat
อ.พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

Aj.Narin
อ.นรินทร์ อุ่นแก้ว

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Aj.Anek
อ.ดร.เอนก รักเงิน
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

Aj.Jariyaporn
ผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระ

Aj.Komluk
อ.คมลักษณ์ ไชยยะ

Aj.Sasipapha
ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา

Aj.Narumon
อ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

Aj.Karnda
ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

Aj.Sutee
อ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Aj.Kamonwan
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Aj.Pakin
ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

Aj.Chanikarn
อ.ชนิกานต์ ผลเจริญ

Aj.Muneeroa
อ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ

Aj.Payun
อ.ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

Aj.Bundit
อ.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์

Aj.Phatombud
อ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Phattamaporn
อ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

Aj.Wipavee
ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

Aj.Sukanraya
อ.สุกัลยา คงประดิษฐ์

Aj.Ittithep
อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์

Aj.Dendeun
อ.เด่นเดือน เลิศทยากุล

Aj.Patompong
อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์


สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Aj.Phetrung
อ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์

Aj.Supakarn
ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

Aj.Wirawan
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

Aj.Pimpatima
อ.ดร.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล

Aj.Supasuta
อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Aj.Witchukorn
ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

Aj.Akarawin
อ.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

Aj.Surasuk
อ.สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล

Aj.Jinda
อ.จินดา ธำรงอาจริยกุล

Aj.Apichart_P
อ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณกลุ่มวิชา ภูมิศาสตร์

Aj.Sumarinee
อ.สุมาลินี สาดส่าง
ประธานกลุ่มวิชา ภูมิศาสตร์

Aj.Adisorn
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

Aj.Bungon
ผศ.บังอร บุญปั้น