ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 2 guests online
loginBG-HTH001n4nfgnfButtom_Program04

ตราสัญลักษณ์หลักสูตร

Logo-thai_program001

- คำอธิบายตราสัญลักษณ์ของหลักสูตร

     รูปร่างตราสัญลักษณ์ประกอบขึ้นด้วยเส้นสายอ่อยช้อยแห่งตัวอักษรที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คือ “ศศ.บ. ไทย” แสดงถึงความเชื่อมโยงกับลายไทย (ลายกระหนก) ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้เส้นสายลายเส้นอย่างอ่อนช้อยเขียนผูกต่อกันเป็นรูปร่างเรื่องราวขึ้นมา

     ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ของหลักสูตรนี้ จึงทำหน้าที่พร้อมกัน 2 ประการ คือ

 1. ทำหน้าที่ป่าวประกาศความเป็น “ศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย” ของหลักสูตรฯ เพราะตราสัญลักษณ์นี้ได้มีความเชื่อมโยงคือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย ได้แก่ ลายกระหนก
 2. ทำหน้าที่ป่าวประกาศ “อัตลักษณ์” ของหลักสูตร ได้แก่ “ศศ.บ. ไทย” คือความเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่อธิบายไว้ชัดเจนแล้วในคำประกาศอัตลักษณ์หลักสูตร (ดูเอกสารคำประกาศอัตลักษณ์หลักสูตรประกอบ)

ปรัชญาหลักสูตร

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา วรรณคดี และการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณคดี
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อการดำรงชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางภาษาและวรรณคดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

จุดเด่นหลักสูตร

 • มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทยพร้อมกับเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ขยันและอดทน
 • มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จักและภูมิใจในอัตลักษณ์หรือความเป็นตนเอง ได้แก่ ความเป็นไทย โดยใช้ภาษาและวรรณคดีไทยเป็นฐาน
 • มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ เข้าใจศาสตร์หลักในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามถนัด
 • มีการเตรียมพร้อมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

การประกอบอาชีพของบัณฑิต

      ประกอบอาชีพด้านมนุษยศาสตร์และอักษรศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ข้าราชการ ครูอาจารย์ศิลปิน นักคิดนักเขียน นักวิชาการ พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร กองบรรณาธิการ นักเขียน นักข่าว เลขานุการ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
      นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป

คำประกาศอัตลักษณ์หลักสูตร

 • - ฉบับเต็ม

       เราทุกคนคือศิลปศาสตร์ภาษาไทย

       เราทุกคนล้วนใช่เพื่อนพ้องน้องพี่

       เราทุกคนไม่มีเพียงรู้รับ เพราะยังรู้จักให้

       เราทุกคนไม่ใช่แค่อนุรักษ์ หากยังคือผู้สร้าง

       เราทุกคนกำลังสร้างชีวิตไทย

       “ภาษาชีวิตไทย สื่อใจชุมชนชาติ อุดมด้วยศิลป์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ภาษาไทย”

 • - ฉบับย่อ

       “ภาษาชีวิตไทย สื่อใจชุมชนชาติ อุดมด้วยศิลป์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ภาษาไทย”

 • - ความหมายของคำประกาศอัตลักษณ์หลักสูตร

       เราทุกคนคือศิลปศาสตร์ภาษาไทย หมายถึง

       เราไม่ใช่ศาสตร์มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อไปทำหน้าที่สอนหรือเป็นครูภาษาไทยเช่นหลักสูตรการสอนภาษาไทยของคณะครุศาสตร์ หากแต่เราคือศาสตร์แห่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ศักยภาพของมนุษย์ด้านภาษา นั่นคือ ด้านการใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลป์และอย่างมีศาสตร์ คือมีหลักวิชาพร้อมกับมีศิลปะในการใช้ภาษาไทย

       เราทุกคนล้วนใช่เพื่อนพ้องน้องพี่ หมายถึง

       นักศึกษาหลักสูตรนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหน ลูกใคร ยิ่งใหญ่สูงส่งหรือน้อยนิดติดดิน จะรักสนุกหรือชอบสงบ ล้วนคือศิลปศาสตร์ภาษาไทยทั้งสิ้น ทุกคนจะต้องเปิดความคิดและจิตใจต่อกัน สร้างสายใยสัมพันธ์กันเสมือนเพื่อนพ้องน้องพี่ อยู่กันแบบครอบครัว ช่วยเหลือแบ่งปันกัน ดุด่าว่ากล่าวกันได้

       เราทุกคนไม่มีเพียงรู้รับ เพราะยังรู้จักให้ หมายถึง

       หลักสูตรนี้ ไม่ใช่แค่สร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ทรงภูมิความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทยแต่กับตำรา ตัวหนังสือทฤษฎี หรือให้ได้เกรดคะแนนดีๆ เป็นบัณฑิตพร้อมทำงานหาเงินสร้างฐานะตนและครอบครัวตนเท่านั้น แต่หลักสูตรนี้ยังได้มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้รู้จักเผื่อแผ่คนอื่น มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าประโยชน์ส่วนตน นั่นคือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จะต้องเรียนรู้เพื่อจะเป็นผู้ให้คนอื่น ไม่ใช่รู้แต่รับเอาจากคนอื่นฝ่ายเดียว

       เราทุกคนไม่ใช่แค่อนุรักษ์ หากยังคือผู้สร้าง หมายถึง

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ไม่ใช่หน่วยงานหรือองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ที่จะต้องรับบทบาทเป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภาษาไทยถึงแม้จะเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นเอกลักษณ์ของไทย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านภาษาไทยจะต้องมุ่งทำตัวเป็นนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่หน้าที่ ถ้าจะเป็นหน้าที่ก็เป็นหน้าที่โดยอ้อม เพราะหน้าที่โดยตรงเป็นของกระทรวงทบวงกรมหรือองค์กรอื่นๆ ที่รับผิดชอบด้านนี้อยู่แล้ว หลักสูตรนี้จึงไม่จำเป็นต้องมุ่งให้นักศึกษาคอยพิทักษ์หรือติดตามรักษา (อนุรักษ์) ศิลปวัฒนธรรมไทย หากแต่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ด้านการใช้ภาษาไทย ให้เข้าถึงภาษาไทยในฐานะ “มรดกวรรณศิลป์” และในฐานะ “การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน” ของชีวิตนักศึกษาด้วย นั่นคือ การทำให้นักศึกษาหลักสูตรนี้เรียนรู้ที่จะตระหนักว่าตนไม่ใช่แค่ “นักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” เพราะตนคือ “ผู้สร้างภาษาไทยเพื่อใช้ในการดำรงชีพและสร้างสรรค์ชีวิตในสังคมไทยปัจจุบัน”

       เราทุกคนกำลังสร้างชีวิตไทย

       “ภาษาชีวิตไทย สื่อใจชุมชนชาติ อุดมด้วยศิลป์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ภาษาไทย” หมายถึง

       ข้อความส่วนท้ายเหล่านี้ เป็นการเน้นย้ำอัตลักษณ์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยว่า นักศึกษาหลักสูตรนี้กำลังเรียนรู้เป็นผู้สร้างภาษาไทยเพื่อใช้ในการดำรงชีพและสร้างสรรคชีวิตในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งก็คือ การสร้างชีวิตไทย ได้แก่ ชีวิตของคนไทย ของสังคมชุมชนชาติไทย ผ่านการใช้ภาษาไทยทั้งเพื่อการสื่อสารและเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างสรรค์ภาษาไทยในรูปแบบของศิลปะ เช่น วรรณกรรมต่างๆ อาทิ บทกวี เรื่องสั้น นิยาย บทละคร เรื่องเล่า สารคดี การละเล่นบันเทิงต่างๆ การร้องรำทำเพลง เหล่านี้ล้วนเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมที่เปรียบเหมือน “จิตใจ” ของชาติไทย ฉะนั้น นักศึกษาได้เรียนรู้และสำเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงไม่ต่างจากการที่นักศึกษากำลังสร้างชีวิตไทยนั่นเอง

       แลเหตุนี้ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงสามารถขนานนามได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ที่เป็น “ภาษาชีวิตไทย” เป็นภาษาที่ “สื่อใจชุมชนชาติ” เป็นภาษาที่ “อุดมด้วยศิลป์ศาสตร์” เพราะนักศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตร “ศิลปศาสตร์ภาษาไทย”

ข้อมูลติดต่อ

 • สาขาวิชาภาษาไทย อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 69 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทรศัพท์: 035-322076 ต่อ 8332, 8353, 8043, 8337
 • Facebook : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ อยุธยา