ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 5 guests online
loginBG-HJP001n4nfgnfButtom_Program04


JENESYS 2.0 JAPANESE LANGUAGE 9TH BATCH THAILAND
วันที่ 13-21 ตุลาคม พ.ศ.2557


          JENESYS 2.0 JAPANESE LANGUAGE 9TH BATCH THAILAND เป็นโครงการที่ นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของประเทศญี่ปุ่นได้ดำริให้ดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น

          ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ตัวแทนจากนักเรียนระดับมัธยมต้น มัธยมปลายและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตัวแทนนักศึกษาจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสเข้าร่วมจำนวน 2 คน คือ น.ส.ลัดดาวัลย์ แสงศรี นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 และนายกิตติพงศ์ ตระการไทย นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2

          วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนจากประเทศต่างๆสนใจประเทศญี่ปุ่น และหวังว่าเยาวชนซึ่งเป็นผู้ที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต จะช่วยเผยแพร่และทำให้มีชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมจุดเด่น เสน่ห์ของญี่ปุ่น ส่งเสริมความเข้าใจในคุณค่า “แบบญี่ปุ่น”

          น.ส.ลัดดาวัลย์ แสงศรีและนายกิตติพงศ์ ตระการไทย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นด้วยตนเอง และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่

JP_News

          กิจกรรมในโครงการนี้ จะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดเด่นของประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมหลักคือการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่หมู่บ้านชุนรัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในชนบท โดยการพักอาศัยและพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดเห็นต่างๆกับคนญี่ปุ่น และนำความรู้ที่ได้รับมาจากหมู่บ้านชุนรันมาเผยแพร่

          สิ่งที่ได้รับและได้เรียนรู้คือ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น รูปแบบการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นชนบทของชาวญี่ปุ่น ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่รักบ้านเกิดรักถิ่นฐานของเขา คนในหมู่บ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้น้อยที่สุด คนในหมู่บ้านอยากให้คนเมืองหลวงมองเห็นคนที่อยู่ในชนบทของญี่ปุ่น เนื่องจากคนญี่ปุ่นส่วนมากเข้ามาทำงานในเมืองหลวง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบทจึงอยากให้คนหนุ่มสาวหรือลูกหลานหันกลับมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนบทบ้าง

JP_News002          จากประสบการณ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านที่สนใจประเทศญี่ปุ่นได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศ และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองว่าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ความเจริญทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเช่นที่ทุกคนได้เข้าใจ แต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในชนบทอีกด้วย
          การร่วมโครงการทำให้ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากคนญี่ปุ่นและเพื่อนร่วมโครงการทั้งด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นและการเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่น นับเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

JP_News003          สุดท้ายนี้ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสการเรียนรู้ ได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล ขอขอบคุณสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่คัดเลือกให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนได้เป็นตัวแทนในโครงการนี้