1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ

 

2. นโยบายประกันคุณภาพ

 

3. คู่มือประกันคุณภาพ

  สกอ.

   สมศ.

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

kmsar56-57  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีการศึกษา 2556

Pages_from_manualqa56  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีการศึกษา 2555

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

00Cover คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

   รายงานการประเมินตนเอง

- (สมศ.)

- (สกอ.)

 

   ผลการประเมินจากคณะกรรมการ

- (สมศ.)

- (สกอ.)