ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 2 guests online
login 

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ

 

2. นโยบายประกันคุณภาพ

 

3. คู่มือประกันคุณภาพ

  สกอ.

   สมศ.

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

kmsar56-57  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีการศึกษา 2556

Pages_from_manualqa56  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีการศึกษา 2555

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

Cover002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

00Cover คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

   รายงานการประเมินตนเอง

- (สมศ.)

- (สกอ.)

 

   ผลการประเมินจากคณะกรรมการ

- (สมศ.)

- (สกอ.)