บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์K.Aranya02
นางอรัญญา จงกลรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

K.Manunya002
นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา
นักวิชาการศึกษา

Aj.Suwanee
นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Aj.Suwanee
นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Aj.Suwanee
นายภูรุจ จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Aj.Suwanee
นายสุริยา แก้วพูลศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

K.Komkrit
ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ตรีประดับ
นักวิชาการศึกษา

K.Chatchai
นายฉัตรชัย พวงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

K.Romlawee
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คำ
นักวิชาการศึกษา

K.Nutthapon
นายนัฐพล จริตซื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Aj.Suwanee
นางนภา บุตรพันธ์
พนักงานพิมพ์ ส3

Aj.Suwanee
นางสาวสุทาทิพย์ กลีบสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร