รวมบทคัดย่อผลงานสร้างสรรค์ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562