ข้อมูลการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 “พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม”

ทางผู้จัดจะจัดส่งแบบประเมินไปยัง Email ของผู้นำเสนอภายในวันที่ 16 มีนาคม 2562 และผู้นำเสนอแก้ไขตามแบบประเมินพร้อมจัดรูปแบบตาม Template บทความที่แนบตามลิงค์ด้านล่างและส่งคืนกลับมายัง Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มต่อไปในเดือนเมษายน 2562