ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 8 guests online
login 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน้าหลัก

โครงการ

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Aj.Hathairat01
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Aj.Suwanee
อ.สุวณี วิจารัตน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

Aj.Bawonsri01
อ.บวรศรี มณีพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Aj-Karnda003
อ.กานดา เต๊ะขันหมาก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะกรรมการบริหารงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานกรรมการ
2. นางสุวณี วิจารัตน์ รองประธานกรรมการ
3. นางวิชชุลดา ตันประเสริฐ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตร เทพวงษ์ กรรมการ
6. นายพยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ กรรมการ
7. นางสาววาสนา บุญสม กรรมการ
8. นางสาวนฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการ
9. นางสาวสิริรัตน์ ผลหมู่ กรรมการ
10. นายนรินทร์ อุ่นแก้ว กรรมการ
11. นายนิรันดร์ ขันธวิธิ กรรมการ
12. นางอุมภรณ์ กล้าหาญ กรรมการ
13. นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ กรรมการ
14. นางสาวอรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ
15. นายทรงพล คชเสนี กรรมการ
16. นายศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม กรรมการ
17. นางสาวจินดา ธำรงอาจริยกุล กรรมการ
18. นางสาวพิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ
19. นางสาวธัญญารัตน์ มะลาศรี กรรมการ
20. นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ กรรมการและเลขานุการ