ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 5 guests online
login 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน้าหลัก

โครงการ

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการ

60

ปีงบประมาณ 2560

 1. โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสูระดับนานาชาติ
 2. โครงการนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 3. โครงการไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์
 4. โครงการสืบสานประเพณี

ปีงบประมาณ 2559

 1. กิจกรรมลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 2. กิจกรรมทำบุญปีใหม่
 3. กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทยสร้างลมหายใจของชาติ
 4. กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์
 5. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ปีงบประมาณ 2558

 1. กิจกรรมเสวนาศาสนาในอาเซียน
 2. กิจกรรม เสวนาประกอบการแสดงนาฏดุริยางค์อาเซียน
 3. กิจกรรมวันภาษาไทย
 4. กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์
 5. กิจกรรมทำบุญปีใหม่
 6. กิจกรรมรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์

ปีงบประมาณ 2557

 1. โครงการสืบสานและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ กิจกรรมตามรอยอารยะธรรม กำเนิด อโยธยาศรีรามเทพนคร : การเสวนาทางวิชาการและทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 2. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 3. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสวนาทางวิชาการประกอบการแสดงสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา