วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Journal   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา