งานบริการวิชาการปฏิทินการดำเนินงานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560


ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1 เสวนาประกอบการสาธิต “ศิลปะนาฏดุริยางค์อย่างอยุธยา” 27,500 ไตรมาสที่ 2
2 ภูมิรัฐประศาสนศาสตร์อาเซียน: ความเชื่อมโยงทางพื้นที่กับบทบาทพลเมืองในภูมิภาค 40,000 ไตรมาสที่ 1
3 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 27,500 ไตรมาสที่ 2
4 English Edutainment Day Camp 27,500 ไตรมาสที่ 1
5 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าท้องถิ่น 27,500 ไตรมาสที่ 2
6 อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ 27,500 ไตรมาสที่ 2
7 ค่ายภาษาจีนเพื่อน้อง ม.ปลาย 27,500 ไตรมาสที่ 1
8 ลูกทุ่งถิ่นวิถี ดนตรีถิ่นชุมชน 27,500 ไตรมาสที่ 1
9 โครงการแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ถกเถียงปัญหาจริยธรรมในสังคมไทย : เพศกับมุมมองทางจริยธรรมร่วมสมัย 27,500 ไตรมาสที่ 2
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10 Muslim Way: Arabic Language and Islamic Society 27,500 ไตรมาสที่ 2
11 เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน 27,500 ไตรมาสที่ 1
12 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27,500 ไตรมาสที่ 2-3
13 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรท้องถิ่น 27,500 ไตรมาสที่ 3
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) 27,500 ไตรมาสที่ 1
15 โครงการสัมมนาวิชาการ 250 ปี การประกาศอิสรภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี 27,500 ไตรมาสที่ 2
16 ศิลปะการแสดงสู่ชุมชนครั้งที่ 3 27,500 ไตรมาสที่ 3
17 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 27,500 ไตรมาสที่ 3


ฐานข้อมูลวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


แบบฟอร์มบริการวิชาการ