มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
1500132 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese Language for Communication)