มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558


รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน
1500107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต อ.ปราโมทย์ ระวิน
อ.ดร.วาสนา บุญสม
1500108 การพูดเพื่อพัฒนาชีวิต อ.สุวัฒชัย คชเพต
อ.วรางคณา ปัญญามี
อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์
1500120 จริยธรรมกับชีวิต อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์
1500121 ความจริงของชีวิต อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์
1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน อ.ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ
1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ผศ.ธนู บุญญานุวัตร
อ.ทัศนี สุทธิวงศ์
1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ดาราพร ศรีม่วง
อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Mr.Barry Dalton
Mr.Ken May
Mr.Jonathan Silcox
Ms.Lesley Owen
Mr.John Peter Edwards
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว
Mr.Barry Neil Dalton
Mr.Jonathan Silcox
Mr.Navadet Yongsawai
Ms.Lesley Owen
1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต
อ.ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
อ.ขวัญมั่น ภูริลดาพันธ์
อ.สิริรัตน์ ผลหมู่
1500131 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
1500132 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อ.ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์
อ.กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ
อ.ธัญญารัตน์ มะลาศรี
อ.Zhang Jue
อ.Huang Guo Mei
2500105 อยุธยาศึกษา อ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
อ.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
อ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
2500106 วิถีไทย อ.กานดา เต๊ะขันหมาก
2500106 วิถีไทย อ.ดร.สุธี โกสิทธิ์
2500108 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย อ.บังอร บุญปั้น
2500110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สุมาลินี สาดส่าง
2500112 กฎหมายในชีวิตประจำวัน อ.ปกาศิต เจิมรอด
2500119 เอเชียศึกษา (Asia Studies) ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
2500124 วิถีชีวิตมุสลิม อ.ดร.นิพล แสงศรี
อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ
อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมปนาท บัวเจริญ