ลิงค์ อื่นๆ

p9

P_Education01

P13

p01

p2

p11

p10

p12

P16

p5

p7

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

p99

p4

p6

Buttom_Assess001

Buttom_Assess001

p3

ผู้ที่กำลังเข้าใช้ในขณะนี้
We have 5 guests online
login

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558


รหัสวิชา รายวิชา ผู้สอน
1500107 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต อ.ปราโมทย์ ระวิน
อ.ดร.วาสนา บุญสม
1500108 การพูดเพื่อพัฒนาชีวิต อ.สุวัฒชัย คชเพต
อ.วรางคณา ปัญญามี
1500120 จริยธรรมกับชีวิต อ.นพดล ปรางค์ทอง
อ.เฉลิมพล พลมุข
อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์
อ.วรรณทนา ลมพัทธยา
1500121 ความจริงของชีวิต อ.เฉลิมพล พลมุข
อ.นพดล ปรางค์ทอง
อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์
1500122 สุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร
อาจารย์วิชชุลดา ตันประเสริฐ
ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ
อาจารย์ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ
อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์
อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ
อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
อาจารย์ปานหทัย สุคนธรส
อาจารย์ ดร.อาชวิน ณ นคร
1500124 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า ผศ.ธนู บุญญานุวัตร
อ.ทัศนี สุทธิวงศ์
1500127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ดาราพร ศรีม่วง
อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ
อ.ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร
1500128 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.Navadet Yongsawai
อ.John Peter Edwards
อ.Phillip Y.Freiberg
อ.EduardLe Bout De Chateau-Thierry
อ.Simon White
อ.Jonathan Silcox
1500129 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้ อ.กุสุมา นะสานี
อ.Navadet Yongsawai
อ.John Peter Edwards
อ.Phillip Y. Freiberg
อ.EduardLe Bout De Chateau-Thierry
อ.Simon White
อ.Jonathan Silcox
1500130 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว
อ.กุสุมา นะสานี
อ.สิริรัตน์ ผลหมู่
อ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา
อ. สุวณี วิจารัตน์
อ.อรคนางค์ นวลเจริญ
1500132 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร อ.ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์
อ.กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ
อ.ธัญญารัตน์ มะลาศรี
อ.Zhang Jue
อ.Huang Guo Mei
1500140 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อ.Park Jong Gueon
2500105 อยุธยาศึกษา อ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
อ.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล
อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
อ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
2500106 วิถีไทย อ.ดร.สุธี โกสิทธิ์
อ.ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง
อ.อัครวินทร์ ศาสนพิทักษ์
2500108 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย อ.บังอร บุญปั้น
2500110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อ.สุมาลินี สาดส่าง
2500112 กฎหมายในชีวิตประจำวัน อ.กาญจณา สุขาบูรณ์
2500119 เอเชียศึกษา (Asia Studies) ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
2500124 วิถีชีวิตมุสลิม อ.ดร.นิพล แสงศรี
อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ
อ.อภิชาติ พงษ์เกษม
อ.กัมปนาท บัวเจริญ
15600131 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร อ.ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม