BG-HTH001n4nfgnfButtom_Program04

 

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย

11254519_571302046381932_4112771767211726968_o          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานเขียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการเขียนเชิงวิชาการ รับผิดชอบการสอนโดยอาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยทั้ง 4 ชั้นปี รวมถึงนักศึกษาจากสาขาวิชาและคณะอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก" New


  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลา 9.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก" New
  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการทำงานและการเรียน” แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดย นางสาวกุณฑลา ฉวีวรรณ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านภาษี ศูนย์ยามาฮ่า บางปะอิน ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"
  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริหารจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมเสวนา “ถอดบทเรียนภาษาไทย...ในชีวิต” โดยวิทยากร คือ 1. อาจารย์จิรศักดิ์ กนกอุดม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 2. คุณชนะชัย แก้วผาง กองบรรณาธิการข่าว บริษัทมีเดียสตูดิโอ และผู้สื่อข่าวรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสี ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"