22339590_883377825174351_1438628062646107817_o          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานการแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ปี 2560 The National Symposium on Creative Fine Arts 2017 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีสถาบันการศึกษา จำนวน 12 สถาบัน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New


 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญา “การเรียนรู้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” วิทยากรโดย อาจารย์นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม New
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในประเด็นการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา) และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2560 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม” ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปีใหม่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดการสอนรายวิชา “จิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2560 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2559 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม ครั้งที่ 2” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมชุดที่ 1, ภาพกิจกรรมชุดที่ 2
 • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.40 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปีใหม่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"
 • ค่ายภาษาอังกฤษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม "วันที่ 23 เมษายน 2558" "วันที่ 24 เมษายน 2558"
 • JENESYS 2.0 JAPANESE LANGUAGE 9TH BATCH THAILAND โครงการการเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดูรายละเอียด "คลิ๊ก"
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา (English for Communication for Teachers and Education Personnel) ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม "คลิ๊ก"
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ดูภาพกิจกรรม "คลิ๊ก"