บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์K.Aranya
นางอรัญญา จงกลรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

K.Manunya
นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา
นักวิชาการศึกษา

K.Phattitha
นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

K.Nutthapong
นายนัฐพงษ์ สาระเมฆ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

K.Bhuruht
นายภูรุจ จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

K.Suriya
นายสุริยา แก้วพูลศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

K.Komkrit
ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ตรีประดับ
นักวิชาการศึกษา

K.Chatchai
นายฉัตรชัย พวงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

K.Romlawee
นางสาวรมย์รวี โพธิ์คำ
นักวิชาการศึกษา

K.Nutthapon
นายนัฐพล จริตซื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

K.Sutathip
นางสาวสุทาทิพย์ กลีบสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร